top of page

HEB קואופרטיב Sofi: תוכנה להמונים
הנחיות הוראה – דפי מרצה

ד"ר שירית קצב-הרץ
המכללה האקדמית תל אביב -יפו

קהל היעד:

ניתן ללמד מקרה בוחן זה מול קהל רחב של תלמידים הלומדים כיצד מודלים עסקיים אלטרנטיביים עשויים לייצר אימפקט, וכיצד בעלות שיתופית עשויה לקדם אג'נדות חברתיות. הדוגמה של Sofi מגיעה מענף ההייטק, הנחשב תחרותי מאד. ניתן ללמד את מקרה הבוחן במסגרת קורסים על ניהול אחראי, ניהול ארגוני, קיימות, או יזמות.

bottom of page