top of page

HEB קואופרטיב Sofi: תוכנה להמונים

ד"ר שירית קצב-הרץ
המכללה האקדמית תל אביב-יפו

קואופרטיב Sofi הינו חברת תוכנה ייחודית בעלת מודל לא-טיפוסי של מבנה ארגוני, שהינו נדיר למדי- במיוחד בתעשיית ההייטק. במסגרת מודל קואופרטיבי זה, כלל העובדים הנם במעמד של שותפים בעלי זכויות שוות, בהתבסס על עקרונות של שוויון, גיוון, שיתוף-פעולה ויצירת ערך. מודל זה מצריך תהליכים מותאמים של קבלת החלטות, ומנגנוני ניהול אלטרנטיביים.

פרט למודל העסקי הייחודי של הארגון, קואופרטיב Sofi מתמקד באספקת שירותי לפרויקטים שהחברה מאמינה שהנם בעלי ערך חברתי לציבור.


bottom of page