top of page

HEB ניתוח אירוע קואופרטיב Quid: יישום ואימפקט של מיזם חברתי
הנחיות הוראה – דפי מרצה

Alberto Lanzavecchia and Ms. Lamia Yasin
University of Padua

קהל היעד:

מקרה בוחן זה מיועד לסטודנטים לתואר ראשון ושני. על מנת להבין את מקרה הבוחן מספיק ידע כללי בכלכלה, לצד יכולת הבנה של קשיים חברתיים וכלכליים בקרב חברי קבוצות מיעוט הנמצאים בשוליים החברתיים.

bottom of page