top of page

HEB אפלאטון – אוריינות פיננסית כמקפצה
Aflatoun International

ד"ר ענבל אבו
סמינר הקיבוצים

ילדים רבים מאזורים מעוטי-יכולת, הנם מחוסרי גישה לחינוך הולם, ובפרט לתכנים חינוך חברתיים ופיננסיים. מצב זה פוגם בסיכוי ההצלחה שלהם כמבוגרים. ארגון Aflatoun International הוא עמותה בינלאומית (NGO - Non Government Organization) המתאר עצמו בתור רשת דינמית של ארגונים שותפים, מורים, תומכים וצוות, המספק חינוך באיכות גבוהה לילדים מעוטי יכולת, באמצעות מודל של זכיינות חברתית.

חברת Aflatoun מתמודדת עם אתגר הגישה לתכני חינוך באמצעות פיתוח תכניות לימוד רלוונטיות לקבוצות גיל שונות, כמו גם באמצעות הכשרת מורים, מתן תמיכה לשותפותיה, העצמת למדיה בדיגיטל, ועוד. הלמידה עצמה מבוצעת על ידי רשת נרחבת של ארגונים שותפים, המקבלים מ-Aflatoun את כל חומרי הלימוד בפורמט Turnkey (ערכות הדרכה מוכנות, ללא צורך לבצע התאמות או שינויים כלשהם - מה שמאפשר התחלת לימודים מיידית). כמו כן השותפים מקבלים תמיכה ושירותי ערך-מוסף. החומרים החינוכיים המסופקים מתמקדים בנושאים חשובים ומרובי רלוונטיות, כגון שוויון וזכויות אדם, פיתוח בר-קיימא, תעסוקה, אוריינות פיננסית, אוריינות דיגיטל, בניית גשרים לשלום, יזמות, ועוד. ילדים ממדינות שונות באסיה, דרום אמריקה ואפריקה נחשפים באופן זה לראשונה בחייהם לתכני לימוד חשובים. הם צוברים כישורי חיים וידע אשר עשוי מבחינה פוטנציאלית לסייע להם לבנות לעצמם ולמשפחתם עתיד טוב יותר - ולהפוך את העולם למקום יותר שוויוני.


bottom of page